Giấy phép Hoa Hậu Hoàn Cầu Việt Nam 2022

TỔNG HỢP CÁC HỒ SƠ PHÁP LÝ GIẤY PHÉP LIÊN QUAN CUỘC THI HOA HẬU HOÀN CẦU VIỆT NAM 2022

Căn cứ Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Quy định về hoạt động biểu diễn.

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 22 tháng  7 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ủy quyền cho Sơ Văn hóa và Thể thao giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện nội dung quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Căn cứ Công văn số: 4690/VP-VX ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Trum. 

Căn cứ công văn số: 1691/SVHTT-QLVHGĐ ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn chỉnh hồ sơ Cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam.

Căn cứ Công văn số: 2904/SVHTT-NT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận tổ chức cuộc thi " Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 "0 Nhận xét